Rada Rodziców

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem Zespołu Szkół Politechnicznych, w szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów.


Cele działania Rady Rodziców

 • zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
 • przedstawienie opinii rodziców w sprawach dotyczących szkoły,
 • współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z programem wychowawczym i programem profilaktyki,
 • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 • pozyskiwanie rodziców do czynnego uczestnictwa w realizacji programu nauczania,
 • wychowania oraz udzielania pomocy materialnej uczniom.

Prezydium Rady Rodziców

 • Piotr Kluk - przewodniczący
 • Katarzyna Kraszkiewicz - zastępca przewodniczącego
 • Wioletta Gomuła - skarbnik
 • Iwona Radoszewska - sekretarz
 • Jacek Dobrowolski - członek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

 • Marzena Górecka - przewodnicząca
 • Paulina Orylska - członkini
 • Dariusz Michalak - członek

Dokumenty